این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی زناشویی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری فرسودگی زناشویی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق فرسودگی زناشویی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

یکی از مشکلات زناشویی فرسودگی زناشویی وضعيت دردناكي است كه كساني را كه توقع دارند عشق رؤيايي به زندگيشان معنا ببخشد، متاثر مي سازد. فرسودگی هنگامي بروز مي كند كه متوجه مي شوند علي رغم تمام تلاش هايشان، رابطه شان به زندگي معنا نداده و نخواهد داد. ازدواج ها ممكن است بي آن كه منجر به فرسودگی شوند، سرانجام خوبي نداشته باشند و سبب سرخوردگي و ناراحتي شوند. هنگامي كه همسري بي دقت و بي توجه است، طرف مقابل مي-تواند تصميم بگيرد كه به زندگي با او ادامه دهد يا وي را ترك كند، اما وقتي كسي انتظار دارد كه رابطه او با همسرش به زندگي اش معنا بدهد، چنين رنجش هايي غيرقابل تحمل خواهد بود(خواصي، 1389).

 

 

 

 

پژوهش های متعددی در رابطه با فرسودگی زناشویی نشان می دهد که بین فرسودگی زناشویی و باورهای غیر منطقی(بالور ،2006 و ادیب راد، 1384 و عامری، 1389) و نگرش مثبت و فرسودگی زناشویی(نیلز  ، 2009  ؛  لی  ، 2009 ؛ جرکین  ، 2009).  و رابطه ی صمیمی با همسر و فرسودگی زناشویی (نادری، افتخار، آملازاده،1389) و وابستگی خاص نسبت به همسر و فرسودگی زناشویی(عامری،1389) و الگوهای اسنادی در زوجین و فرسودگی زناشویی (شریفی، کارسولی، بشلیده، 1390) وکیفیت روابط زناشویی و فرسودگی زناشویی(موسوی زاده ، 1388) و فرسودگی زناشویی و فرسودگی شغلی(پاینز و نامز2009 ؛  نویدی، 1384) و فرسودگی زناشویی متغیر پیش یبن زوجین متقاضی طلاق(یوسفی، باقریان،1390) رابطه ی معناداری وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
تعریف نظری فرسودگی زناشویی
تعریف عملیاتی فرسودگی زناشویی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی زناشویی

2-1-1- فرسودگی زناشویی(دلزدگی زناشویی)10
2-1-1-1- تاریخچه وتعریف فرسودگی زناشویی 10
2-1-1-2- عوامل زمينه ساز فرسودگی زناشویی10
2-1 -1-3- دلايل بروز و نشانه های دلزدگی زناشویی12    
2-1-1-4– حفظ روابط زناشويي13
2-1-1-5- فرسودگی در زندگي  زناشويي16
2-1-1-6- عناصر دلزدگي از زندگي زناشویی19
2-1-1-7- را‌ههای مقابله با اختلالات فرسودگی در  زندگي زناشويي2
2-1-1-8- شروط دستيابي به رضايت زناشويي24
2-1-1-9-فرسودگی در زندگی زناشویی 26

2-2-1- تئوری های مظرح شده در زمینه فرسودگی47
2-2-1-1- تئوری تفاوت های ادراکی47
2-2-1-2- تئوری های رفتاری تعارض 47
2-2-1-3-تئوری برابری48
2-2-1-4- تئوری مبادله48     
2-2-1-5- تئوری اسناد48
2-2-1-6- تئوری رشد48
2-2-1-7- تئوری گفتگو 48
2-3- پیشینه تجربی تحقیق52

2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در مورد فرسودگی زناشویی در داخل و خارج کشور55

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی