هدف از این پایان نامه بررسی نظریه های فرسودگی در زندگی زناشویی و عناصر دلزدگی از آن می باشد.
 

 

 

 

نظریه های فرسودگی زناشویی :

تئوری تفاوت های ادراکی
این نظریه مطرح می کند که یکی از عوامل ایجادکننده تعارض این است که زوجین یک موقعیت را به طور متناوب مورد توجه قرار می دهند. تعارض با تفاوت ادراکی و فهم موضوع شروع شده و به صورت رفتاری و هیجانی آشکار می شود. به طور کلی دو دیدگاه ادراکی وجود دارد: مدل متمرکز بر انگیزش که علت تعارض را حالت های روان شناختی و مدل متمرکز بر عمل که رفتار را به عنوان کانون اساسی در نظر می گیرد (نعيم، 1387).                                                                    

 

 

تئوری های رفتاری تعارض
در مقابل تئوری ادراکی، تئوری رفتاری معتقد است که که فهم و درک عمل و رفتار همسر در زمان تعارض و نیز جستجوی رفتارهای جدید برای کنترل تعارض مهم است. همسری که دیگری را تحقیر می کند و مورد انتقاد قرار می دهد، او به جای اینکه با این رفتار به صورت کلامی برخورد کند خانه را ترک می-کند، این ترک خانه منجر به افزایش تعارض می شود تا حل آن. تمرکز تئوری های رفتار بر تغییر رفتار در هر دو همسر است.                                                                         

 

 

 

تئوری برابری
در این تئوری، درک افراد از برابری در روابط به وسیله ارزیابی از نتایج مشخص می-شود. به عبارت دیگر شخص به آنچه از رابطه به دست می آورد و آنچه همسرش دریافت کرده، توجه می کند. اگر یکی از طرفین احساس نابرابری و غیر عادلانه بودن در رابطه را کند، منجر به تنش های روانشناختی و در نتیجه بروز تعارض می گردد. برای مثال در زوجی که هر دو شاغل هستند، اگر یکی، از تقسیم مسولیت خانواده احساس بی انصافی کند، زمان آزاد بیشتری را به دیگران صرف می کند تئوری برابری مطرح می کند که اشخاصی که در روابط ناعادلانه مشارکت می کنند احتمالاً از آن رابطه ناراضی هستند و بیشتر بر پایان رابطه توجه دارند(همان منبع).    

 

  

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری فرسودگی زناشویی

تعریف عملیاتی فرسودگی زناشویی

2-1-1- فرسودگی زناشویی(دلزدگی زناشویی)10
2-1-1-1- تاریخچه وتعریف فرسودگی زناشویی 10
2-1-1-2- عوامل زمينه ساز فرسودگی زناشویی10
2-1 -1-3- دلايل بروز و نشانه های دلزدگی زناشویی12    
2-1-1-4– حفظ روابط زناشويي13
2-1-1-5- فرسودگی در زندگي  زناشويي16
2-1-1-6- عناصر دلزدگي از زندگي زناشویی19
2-1-1-7- را‌ههای مقابله با اختلالات فرسودگی در  زندگي زناشويي2
2-1-1-8- شروط دستيابي به رضايت زناشويي24
2-1-1-9-فرسودگی در زندگی زناشویی 26
2-2-1- تئوری های مظرح شده در زمینه فرسودگی47
2-2-1-1- تئوری تفاوت های ادراکی47
2-2-1-2- تئوری های رفتاری تعارض 47
2-2-1-3-تئوری برابری48
2-2-1-4- تئوری مبادله48     
2-2-1-5- تئوری اسناد48
2-2-1-6- تئوری رشد48
2-2-1-7- تئوری گفتگو 48
2-3- پیشینه تجربی تحقیق52

2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در مورد فرسودگی و دلزدگی زناشویی در داخل و خارج کشور55


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی