این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری سازگاری شغلی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق سازگاری شغلی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

سازگاری شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوی نقش کاری جدید می گردد(قاسم زاده، 1384). به نظر هرشنسون سازگاری شغلی شامل سه جز است که عبارتند از:1-رفتار نقش شغل. 2- عملکرد وظایف. 3- رضایت کارمند(به نقل از شفیع آبادی، 1384).

 

 


همچنین پژوهش گلشریسدا (2004) بر روی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه آگرا در باره سازگاری شغلی آنان نشان داد که یک معلم سازگار و متعادل منبعی از الهام برای دانش آموزان و نعمتی برای جامعه است(به نقل از شفیع آبادی، 1384).محمد خانی (1384) نیز در پژوهش خود نشان داد که مشاوره شغلی به روش سازگاری شغلی بر افزایش میزان بهره وری کارمندان موثر است ولی بر رضایت شغلی آنان تاثیر ندارد(محمدخانی، 1384).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری شغلی
تعریف عملیاتی سازگاری شغلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری شغلی

. تعاریف سازگاری شغلی    
2-15. پژوهش های سازگاری شغلی    
2-15-1. عوامل موثر بر سازگاری شغلی    
2-15-2. پیامدهای سازگاری شغلی    
2-15-3. پیامدهای عدم سازگاری شغلی     
2-16. تحقیقات انجام گرفته    
2-16-1. سوابق داخلی     
2-16-2. سوابق خارجی    
2-17. جمع بندی    

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی