این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی شغلی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری دلبستگی شغلی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق دلبستگی شغلی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

اولين طبقه از تعاريف دلبستگي شغلي،به ميزاني که عزت نفس تحت تأثير سطح عملكرد شغلي قرار مي گيرد، اشاره دارد. بسياری از واژه هايي که در بالا ذکر شدند با اين تعريف هماهنگ هستند. همچنين، اصطلاح دلبستگي را به عنوان ميزاني که عملكرد بر عزت نفس اثر مي گذارد تعريف مي کنند. براساس ديدگاه وروم (1962) مي توان گفت که دلبستگي شغلي زماني وجود دارد که عزت نفس فرد در اثر انجام خوب کار افزايش مي يابد و با انجام نامطلوب کار، کاهش مي يابد.

 

 


به عبارت ديگر، بر اساس اين ديدگاه مي توان گفت زماني فرد به کار خود دلبستگي دارد که آن کار بخش مهمي از زندگي فرد محسوب مي شود و به ميزان زيادی تحت تأثير موقعيت کلي شغل، خودِکار، همكاران، شرکت و مواردی ازاين قبيل قرار مي گيرد. از طرفي ديگر، فردی که دلبستگي شغلي پاييني دارد، بخش مهم زندگي او، خارج از محدوده ی کاريش قرار دارد و کارش، به عنوان يك بخش مهم زندگي روانشناختي او محسوب نمي شود. علاقه مندی اوبه ساير حيطه های زندگي بيشتر است و تصور فرد از خود، که به نوعي هويتش را تشكيل مي دهد، تحت تأثير نوع وکيفيت کاری که انجام مي دهد نیست(به نقل از واحدیان، 1386).

 

 

 

 

 

 

نمونه پیشینه خارجی دلبستگی شغلی

چي شون1 (2009) رابطه ويژگي هاي شخصيتي با دلبستگي شغلي در بين كارمندان تايواني را مورد مطالعه قرار داد و نتایج نشان داد که از بين پنج مولفه ويژگي شخصيتي، برون گرایی، توافق و با وجدان بودن رابطه مثبتي با دلبستگي شغلي دارد.ماتزلر2(2007) در پژوهشی با موضوع ویژگی های شخصیتی، رضایت کارکنان و تعهد مؤثر نشان داد که بیش از 20 درصد مغایرت در رضایت شغلی کارکنان به دلیل تفاوت های ویژگی های شخصیتی آن ها بوده و رضایت شغلی به عنوان عامل واسطه بر تعهد سازمانی اثر می گذارد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری دلبستگی شغلی

تعریف عملیاتی دلبستگی شغلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی

2-2-2-دلبستگی شغلی:    8
2-2-2-1-تعاریف دلبستگی شغلی :    8
2-2-2-2-مفاهیم دلبستگی شغلی:    9
2-2-2-3-تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری:    11
2-2-2-4-تفاوت دلبستگی شغلی با اعتیاد به کار:    12
2-2-2-5-ویژگی های افراد دلبسته به شغل:    12
2-2-2-6-عوامل مؤثر در دلبستگی شغلی:    14
2-2-2-7-روش های پرورش دلبستگی شغلی:    17
2-2-2-8-دیدگاه های دلبستگی شغلی :    19
الف-دلبستگی شغلی، یک متغیر تفاوت فردی:    19
ب-دلبستگی شغلی به عنوان یک عامل موقعیتی :    19
ج-دلبستگی شغلی حاصل تعامل شخص - موقعیت :    21
2-2-2-9-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه مهداد):    23
2-2-2-10-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه بون و کورتز ):    24
2-3- تحقیقات پیشین:    25
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل:    25
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:    31


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی