هدف از این تحقیق پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دلبستگی شغلی از دیدگاه های مختلف می باشد.

 

 

تئوری مبتني بر کار دلبستگي شغلي مك کلوی و سكارن(2000) ثابت مي کنند که دلبستگي شغلي به عنوان يك پيامدی از سازگاری بين کار، شخصيت، شغل و ويژگي های سازماني است(حیدری، 1391). دلبستگي شغلي يك جنبه از انگيزش کاری است و يك سری از متغييرها مانند خدمات انگيزشي عمومي، فرصت های پيشرفت، وضوح نقش، کار روزمره شغل و فرهنگ گروهي برای انگيزش کاری مهم هستند( موينيهان و سنجي1، 2007). دلبستگي شغلي با انگيزش و خشنودی شغلي رابطه تنگاتنگي دارد. معمولا دلبستگي شغلي از خشنودی شغلي مهم تر است. دلبستگي شغلي به خصوصيات شخصي و ماهيت وظايف کاری وابسته است(مهداد، 1389).

 

 

 


در بين ديدگاههای متنوع درباره دلبستگي شغلي، واقع بين ترين آن تابعي از شخصيت و جو سازماني است. شخصيت به الگوی پايدار رفتاری و شناختي در طي زمان و در ميان موقعيت ها اشاره دارد. بنابراين منطقي است که انتظار داشته باشيم که ويژگي های شخصيتي، ارزش ها و نگرش های افراد را تحت تاثير قرار مي دهد(کتل، 1965 ؛ به نقل از بون2، 2007).دلبستگي کاری نگرش ها و ارزش هابه سمت يك جنبه خاص از زندگي را بازتاب مي کند بنابر اين بايد با ويژگي های شخصيتي مرتبط باشد و بسياری از نويسندگان از جمله الوی و تريپينگ(2000) به عنوان اولين فرد موافق اين موضوع هستند. دلبستگي شغلي تا حدودی از شخصيت، ويژگي های فردی، محيط سازمان، طراحي شغل رفتار سرپرستي ناشي مي شود(براون3 ، 2007).

 

 


مهم ترين ويژگي های شخصيتي در دلبستگي شغلي عبارتند از: سن، نياز به رشد و اعتقاد به اخلاق کاری سنتي. کانون کنترل دروني و نياز برای پیشرفت، کارگران مسن معمولا به دليل مسئوليت و چالش بيشتر و فرصت کافي برای ارضای نيازهای رشد، بيشتر به شغل خود وابسته اند. کارگران مسن تر هم چنين تمايل دارند که به ارزش سخت کارکردن پای بندتر باشند کارگران جوان تر نوعاً در سطح اوليه، بر انگيختگي کمتری دارند و شغلشان دارای چالش کمتری است(مهداد، 1389).

 

 

 

وقتي افراد در کارشان پتانسيلي برای ارضای نيازهای روانشناختي اساسي مي يابند به شغلشان دلبسته مي شوند به طور مثال برای رشد، پيشرفت، با معنای، شناسايي و ايمني(براون، 2007). کارکنان وقتي به شغل خود دلبسته مي شوند که کار آنها علاقه مرکزی زندگي آنهاست، به طور فعال در آن مشارکت مي کنند، عملكرد خود را ارزشمند و دارای عزت نفس درك مي کنند، عملكرد خود را هماهنگ با خودانگاره درك مي کنند(ورک و پارك1، 2009). به دليل اينكه نيازهای رشد در دلبستگي شغلي اهميت دارند در نتيجه ويژگي های شغلي که ارضای نيازهای رشد را فراهم مي کنند، رابطه زيادی با دلبستگي شغلي دارند. اين ويژگي ها عبارتند از: برانگيختگي، اختيار، تنوع، هويت وظيفه، بازخورد و مشارکت(مهداد، 1389). و از بين اين ابعاد شغل هويت وظيفه و خودمختاری بر دلبستگي شغلي موثرتر هستند(کاترينلي2 و همكاران، 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری دلبستگی شغلی
تعریف عملیاتی دلبستگی شغلی

2-2-2-دلبستگی شغلی:    8

2-2-2-1-تعاریف دلبستگی شغلی :    8
2-2-2-2-مفاهیم دلبستگی شغلی:    9
2-2-2-3-تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری:    11
2-2-2-4-تفاوت دلبستگی شغلی با اعتیاد به کار:    12
2-2-2-5-ویژگی های افراد دلبسته به شغل:    12
2-2-2-6-عوامل مؤثر در دلبستگی شغلی:    14
2-2-2-7-روش های پرورش دلبستگی شغلی:    17
2-2-2-8-دیدگاه های دلبستگی شغلی :    19
الف-دلبستگی شغلی، یک متغیر تفاوت فردی:    19
ب-دلبستگی شغلی به عنوان یک عامل موقعیتی :    19
ج-دلبستگی شغلی حاصل تعامل شخص - موقعیت :    21
2-2-2-9-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه مهداد):    23
2-2-2-10-عوامل موثر بر دلبستگی شغلی(از دیدگاه بون و کورتز ):    24
2-3- تحقیقات پیشین:    25
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل:    25
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:    31


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی