هدف از این تحقیق پایان نامه تشریح نظریه های خشنودی شغلی و بررسی عوامل مرتبط بر آن می باشد.

 

 

خشنودی شغلی واکنشی عاطفی است نشأت گرفته از این ادراک فرد که شغل وی تا چه حد ارزش های شغلی مهم وی را کامروا می سازد و تا چه حد آن ارزش ها با نیازهای شخص هماهنگ اند (اسپکتور، 2007). افراد، مشاغل یا پست‌هایی را ترجیح می‌دهند كه بتوانند با توجه به فرصت‌هایی كه در آن‌جا پیش ‌می‌آید، از توانایی در مهارت‌های خود استفاده كنند و در نهایت، استعدادهای خود را آزادانه بروز دهند. این ویژگی شغلی را «چالش‌گری» می‌نامند. كارهایی كه چالش‌گر نباشد، موجب كسالت فرد می‌شود. از سوی دیگر، اگر چالش‌گری شغلی بسیار زیاد باشد، موجب خواهد ‌شد كه كارگر یا كارمند، مستأصل شود و احساس سرخوردگی، ناكامی و شكست به او دست‌ دهد؛ بنابراین اگر كار از نظر چالش‌گری، حالت افراط و تفریط نداشته ‌باشد، شادی‌آفرین و رضایت‌بخش می‌گردد.

 

 


نظریه کامروایی نیازها
 از جهاتی منطقی ترین نظریه ی خشنودی شغلی است. این نظریه بر این مفهوم است که اولاً شخص اگر آنچه را می خواهد ،به دست آورد خشنود خواهد شد و اگر آن را به دست نیاورد ناخشنود خواهد گردید. دو الگوی مهم در این نظریه الگوی کاهشی و ضربی (ورووم ١٩٦٤) است.

 


هردو الگو فرض را بر این قرار می دهند که خشنودی شغلی تابعی مستقیم از درجه ای است که محیط با ساختار نیازی فرد همخوانی دارد.
● الگوی کاهشی پیشنهاد می نماید که خشنودی شغلی تابعی است معکوس از تفاوت میان نیازهای یک شخص و درجه ای که محیط کامروایی آن نیازها را فراهم می کند.
● در الگوی ضربی نیازهای شخص را در درجه ای که شغل از عهده کامروایی آنها بر می آید ضرب می کنیم سپس این حاصل ضرب ها را برای همه نیازها جمع می کنیم.

 

 

 

پژوهش های شافر (1953)، کوهلن (1963) و ورووم (1964) کاربرد هردو الگوی کاهشی وضربی را در برآورد خشنودی شغلی مورد تایید قرار دادند.  ولی پژوهش های شلتنر (1966)، توسی (1970)، و نیلی (1983) تاییدی مبنی بر کامل بودن این الگوها برای تبیین خشنودی شغلی نیافته اند (زرقانی، 1385).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری خشنودی شغلی
تعریف عملیاتی خشنودی شغلی
خشنودی شغلی
2-10. تعاریف خشنودی شغلی
2-11. عوامل تعیین‌كننده‌ی رضایت شغلی
2-11-1. میزان چالش گری
2-11-2. برابری حقوق و مزایا
2-11-3. شرایط مناسب كاری
2-11-4. همكاران مساعد
2-12. نظریه ها
2-12-1. نظریه کامروایی نیازها
2-12-2. نظریه گروه مرجع
2-12-3. نظریه انتظارات
2-12-4. نظریه برابری
2-12-5. نظریه ارزش
2-13. عوامل مربوط بر خشنودی شغلی
2-13-1. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به عوامل محیطی     
2-13-2. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به متغیرهای شخصی

2-16. تحقیقات انجام گرفته
2-16-1. سوابق داخلی 
2-16-2. سوابق خارجی
2-17. جمع بندی


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی