هدف از این تحقیق بررسی عملکرد شغلی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
عملکرد شغلی
عملکرد وظیفه ای
رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد و طبقه بندی رفتار شهروندی
سیاستهای تشویق رفتار شهروندی
چارچوبهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
رفتار ضد بهره ور
پیشینیه ی تحقیق
الف) پيشينه تحقيق در داخل کشور
ب) پيشينه تحقيق در خارج از کشور

 

 


سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كارجمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرارمي دهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف  روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان ميشود؛ بنابراين رعايت عدالت،رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است.

 

 

 

رعايت عدالت بويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و مهمتر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثيرگذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد تعهد كاركنان حائز اهميت است.

 

 

 

بي عدالتي موجب خدشه بر كرامت انساني، خروج سرمايه هاي اجتماعي و كاهش عزم ملي براي فعاليت و تهديد سلامت جامعه مي شودو ادراك عدالت سازماني، يك الزام اساسي براي كاركرد موثر سازمان ها، و رضايت شخصي كاركنان بوده و در شكل دادن نگرش ها و رفتارهاي آنها، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند.