هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تعاریف تعهد سازمانی    
دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی    
انواع تعهد    
انواع تعهد سازمانی    
اهمیت تعهد سازمانی    
جوانب تعهد سازمانی    
حوزه های تعهد سازمانی    
نظریه های تعهد سازمانی    
توسعه منابع انسانی    
استقرار نظام مدیریت عملکرد    
رضایت شغلی و بهره¬وری    
نقش تعهد در بهره¬وری کارکنان    
نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق    
مروری بر مطالعات داخلی
مروری بر مطالعات خارجی

 

 

 

تعهد سازمانی  نوعی نگرش شغلی و عبارت از حالتی است که عضو سازمان ، هدفهای سازمان را معرف خود می داند و آروز می کند که در عضویت آن سازمان بماند . لذا در جهت تحقق اهداف سازمان تمام تلاش و سعی خود را می نماید معتقد است که تعهد سازمانی ، حد و اندازه¬ای است که کارکنان نسبت به انجام کارها ، خود را متعهد می دانند.

 

 

 

استرون ، معتقد است که تعهد سازمانی عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) است که در آن مشغول به کارند . در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد .شلدن  تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند : نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.