هدف از این تحقیق بررسی نظام نگهداشت با فرمت docx در قالب 112 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه    
 نظام نگهداشت    
 ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی    
 احساس عدالت سازمانی    
 ابعاد عدالت سازمانی    
 تامین نیازهای برتر    
 انگیزش    
  نظریه‌های محتوایی انگیزش    
  نظریه های فرایندی انگیزش    
 تعهد سازمانی    
 محتوا و ماهیت شغل    
 رضایت و امنیت شغلی    
 مفهوم و تعريف رضايت شغلي    
 دیدگاه های رضایت شغلی    
 نظریه‌های رضایت شغلی    
 عوامل موثر بر رضايت شغلي    
 عوامل محيطي سازمان    
 پيامدهاي رضايت شغلي    
 مشخص بودن اهداف و انتظارات    
 حقوق پرداختی و مزایا    
 مدیریت و رهبری    
 اهمیت رهبری    
 تفاوت رهبری و مدیریت    
 رویکردها و نظریه های رهبری    
 بهره وری    
 تعاریف بهره وری    
 نهادي كردن بهره وري در انديشه    
 نهادي كردن صرفه جويي در كل سازمان    
 طراحي نظام هاي بهره ور    
 طراحي نظام نگهداري و تعميرات فراگير    
 پياده سازي نظام مديريت كيفيت فراگير    
 استقرار نظام تحقيقات بهره وري    
 پیشینه پژوهش    
 پژوهش های داخلی    
 پژوهش های خارجی    
 جمع بندی پیشینه پژوهش    
 مدل مفهومی پژوهش    
 مدل تحلیلی پژوهش    

 

 


نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه¬ای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعه¬ی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده¬اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه¬ای بی¬پایان در جهت رشد و توسعه¬ی سازمان ها و کشورها هستند.

 

 


به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن¬ها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب می¬آمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهره¬وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزنده¬ی سازمان¬های موفق و پیشرو درباره¬ی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه¬ی انسانی شاغل در آن سازمان هاست.

 

 


 آن¬ها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه¬ی کسانی می¬دانند که برایشان کار می¬کنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده¬اند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر می-گردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.