هدف از این تحقیق بررسی رفتار شهروندی با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 رفتار شهروندی  
 رفتارهای در نقش و فرانقش  
 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان  
 ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی  
 ابعاد رفتارهاي شهروندي از دید محققین مختلف
 رفتارهای کمک¬کننده  
 رادمردی  
 وفاداری سازمانی  
 اطاعت سازمانی  
 ابتکارات فردی  
 رفتار یا فضیلت مدنی  
 توسعه خود  
 شاخص¬های رفتار شهروندی از دید صاحبنظران مختلف  
 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی  
 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی  
 پيشينه‌تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع   
 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران  
 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج  
جمع¬بندی و چارچوب نظری پژوهش  

 

 

 

هر چند كه واژه رفتار شهروندي سازماني اولين بار بوسيله بتمن و ارگان  مطرح گرديد ولي اين مفهوم از نوشتارهاي بارنارد (1938) در مورد تمايل به همکاري و مطالعات كتز و كان (1964،1966) در مورد عملکرد و رفتارهاي خودجوش فراتر از انتظارات نقش ناشي شده است.
در دهه هاي اخير اصطلاحاتی براي تشريح چنين رفتارهايي استفاده شده اند نظير رفتارپيش اجتماعی، رفتار فرانقشی و خودجوشی سازمانی  و عملكرد زمينه¬ای. هر چند هر كدام از اين مفاهيم خواستگاه متفاوتي داشته¬اند، ولي به طور كلی به مفهوم يكسانی اشاره دارند كه در اين تحقيق تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی، مدنظر قرار می¬گيرند و منظورآن دسته از فعاليت¬های مرتبط با نقش افراد در سازمان است كه فراتر از انتظارات وظيفه و شرح شغل، توسط فرد انجام مي شود و هرچند كه سيستم پاداش رسمي سازمان اين رفتارها را شناسايي نمي كند ولي براي عملكرد خوب سازمان مؤثر هستند.

 

 


در رفتار شهروندي سازماني به طوركلي آن دسته از رفتارهايی مورد توجه قرار مي گيرد که علي رغم اينکه اجباري از سوي سازمان براي انجام آن ها وجود ندارد، در سايه انجام آن ها از جانب کارکنان، براي سازمان منفعت¬هايي ايجاد مي شود.ارگان ، رفتار شهروندي سازماني را بعنوان رفتارهاي تحت اختيار فرد تعريف کرده و بيان می¬کند اين دسته از رفتارها به طور صريح و مستقيم بوسيله سيستم هاي پاداش رسمي مورد توجه قرار نمي گيرند ولي باعث ارتقاء اثربخشي کاركردهاي سازمان مي گردند. واژه اختياري بودن بيانگر اين است که اين رفتارها، شامل رفتارهاي مورد انتظار در نيازمندي¬هاي نقش و يا شرح شغل نيست.