هدف از این تحقیق بررسی مزیت رقابتی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مزیت رقابتی
مفهوم مزیت رقابتی
تعریف مزیت رقابتی
ابعاد مزیت رقابتی
مزیت رقابتی پایدار
اهمیت مزیت رقابتی در بانکداری
بهره وری و مزیت رقابتی
مزیتهای رقابتی در قلمروهای؛ انسانی، سازمانی و محیطی
نگرشهای موجود به مزیت رقابتی
ارتباط تئوریهای مزیت رقابتی و مسیرهای جدید
پیشینه تحقیق
پژوهشهای خارجی
پژوهشهای داخلی

 

 


برای هر شرکتی در هر صنعتی که باشد کلید موفقیت تنها اتکا بر یک منبع برای کسب مزیت رقابتی نیست بلکه بهترین و موفق ترین شرکتها می دانندکه همواره باید از زوایای تازه ای به مزیت رقابتی بنگرند و از انواع منابع برای خلق مزیت رقابتی بهره گیرند. عملکرد برتر و سودآوری بیشتر برخی شرکتها به علت داشتن عوامل خاص و غیر قابل تقلید است که عملکرد بهتر نسبت به رقبا را باعث می شود.

 

 

 

این مهارتها و دارایی های منحصر بفرد، منابع مزیت رقابتی اند. مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان باید هم به موقعیت خارجی خود توجه و دقت داشته باشد و هم توانمندیهای داخلی را مورد توجه و اهمیت قرار دهد. منابع یا مهارتها برای آنکه مزیت رقابتی پایدار باشند باید چهار ویژگی اساسی را داشته باشند: با ارزش باشند، باید دربین شرکتهای موجود و رقبای بالقوه کمیاب باشند، به راحتی قابل تقلید نباشند و نباید معادل استراتژیک جایگزینی برای آن وجود داشته باشد.