هدف از این تحقیق بررسی رفتار کاری با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 رفتار کاری    
 عملکرد درون نقشی    
 عملکرد فرا نقش    
 عملکرد مبتنی بر نتیجه    
 پیشینه تحقیق    
 پیشینه تحقیق در خارج    
 پیشینه تحقیق در داخل    

 

 

 

عموماً در رابطه با عملکرد فرد، سه عامل نقش اساسی دارند: تولید (بهره وري)، غیبت و جابجایی کارکنان. درباره میزان تولید، بازده یا بهره وري مساله بسیار روشن است. تردیدي نیست که مدیران همواره به کمیت و کیفیت تولید کارکنان توجه می‌کنند، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر میزان بازده یا تولید کارکنان اثر معکوس دارد.

 

 


واحد اساسی رفتار، فعالیت است. درواقع، هر رفتاري از سلسله اي فعالیت تشکیل می‌شود. قدم زدن، صحبت کردن، خوردن، خوابیدن، کار کردن و... هر یک از مجموعه اي از فعالیت تشکیل شده‌اند.گاهی در یک زمان بیش از یک فعالیت انجام می دهیم. مثلا موقع صحبت کردن با کسی در حین قدم زدن یا رانندگی کردن.

 

 

 

گاهی نیز انجام دادن یک کار یا فعالیت را نسبت به سایر کار یا فعالیت هایمان ترجیح می دهیم. دلیل آن این است که انگیزه براي انجام آن کار یا فعالیت در ما قدرت بیشتري یافته است. پس، مدیران باید به اینند که کدام انگیزه ها یا نیازهاي کارکنان،  عمل معینی را در زمان خاصی موجب می‌شود.