دانلود پاورپوینت بررسی روش شناسی پژوهش کیفی جهت رشته گوناگون در قالب 111 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تغییرات سریع اجتماعی و در نتیجه آن تنوع زیست جهان به شکل روز افزونی محققان را با زمینه های اجتماعی و دیدگاههای جدیدی مواجه ساخته است این مسائل بقدری برای آنان نوظهورو متنوع اند که روشهای سنتی (روشهای قیاسی) برای شناخت آنان پاسخگو نیست. بدین جهت تحقیق اجتماعی به شکل فزاینده ای وادار به استفاده از روشها و استراتژیهای جدید(روشهای استقرائی) شده اند.

 

 

 

فهرست مطالب
Introduction and expectations
نیاز به تحقیق کیفی
روشهای سنتی(پوزیتیویسم) 
دغدغه هاي پژوهشهاي كمي
Quantitative Orientation
سایر ویژگی های مشترک
مقایسه پژوهش های کمّی و کیفی
تقسیم بندی رویکردهای نظری در پژوهش های کیفی
سنت کنش متقابل نمادی
مفروضات کنش متقابل نمادی
پیامد این مفروضات!!!
سنتهای پژوهش کیفی
تدوین طرح تحقیق کیفی
خطی بودن فرایند تحقیق کمّی
Deductive
دورانی بودن فرایند تحقیق کیفی
مولفه های طرح تحقیق کیفی
ادبیات نظری راجع به موضوع تحقیق
کار گروهی
روشهای نمونه گیری در مطالعات کیفی
نمونه گیری هدفمند
حجم نمونه در تحقیقات کیفی
شروط انجام مصاحبه
In-depth interview
انجام یک مصاحبه موثر 
ده توصیه برای مصاحبه موثر
مشکلاتی پیرامون مصاحبه
تمرین عملی
معیارهای کیفیت در تحقیق کیفی
ارزیابی تحقیق کیفی
پایایی بر اساس رویه تحقیق
پایایی داده های حاصل از مصاحبه
اعتبار بر اساس رویه تحقیق
اطمینان پذیری بر پایه رویه تحقیق 
اطمینان پذیری (dependability)