هدف از این تحقیق بررسی کیفیت و خدمات با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 کیفیت و خدمات    
 مفهوم کیفیت    
 مفهوم خدمات    
 مفهوم کیفیت خدمات    
 ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات    
 الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات    
 برخی از مدل های کیفیت خدمات    
 مدل سروکوال    
 مدل بازنگری شده سروکوال    
 مدل آلدلیگان و باتل    
 پیشینه تحقیقات انجام شده    
 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران    
 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران    
 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران    
 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران    
 چهارچوب نظری تحقیق    
 مدل مفهومی تحقیق    
 مدل تحلیلی تحقیق    

 

 


کیفیت واژه رایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است. اما وجه مشترك همه این تعاریف، سازگاري کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است. کیفیت از مشتري شروع می شود و هرگونه توجه به کالا یا خدمت، بدون توجه به نظر مشتري، الزاما کیفیت را بدنبال ندارد. لذا معمولا کیفیت را بر اساس تطابق پذیري محصول با ویژگیهاي مد نظر مشتري، و یا میزانی که محصول میتواند انتظارات قبلی مشتري را برآورده سازد، تعریف می کنند.

 

 


کرازبی کیفیت را مطابقت یک محصول با الزامات و انتظارات مشتریان تعریف می نماید یا جوران کیفیت را مناسب بودن محصول برای هدف یا استفاده خاص تعریف می کند.