هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی با فرمت docx در قالب 71 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مسئوليت اجتماعی    
 مسئوليت اجتماعی شرکت     
 ابعاد و مؤلفه های تشکيل دهنده مسئوليت اجتماعی    
 ابعاد مسئوليت اجتماعی شرکت ها و جايگاه مسئوليت اجتماعی     
  سير تکامل تدريجی مسئوليت اجتماعی    
 مسئوليت اجتماعی چگونه رشد و تغيير کرد؟    
 از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژيک    
 از سرمايه گذاری به سرمايه گذاری موقعيت اجتماعی    
 از کارآفرينی تا کارآفرينی اجتماعی    
 از مسئوليت اجتماعی شرکت تا سودآوری    
 ابعاد سه گانه مسئوليت اجتماعی در سطح کلان     
 سطوح مسئوليت اجتماعی     
 اهميت مسئوليت اجتماعی سازمان ها    
 ديدگاه های نظری پيرامون مسئوليت اجتماعی    
 ديدگاه های موافقان و مخالفان    
 ديدگاه به حداكثر رساندن سود خالص    
ديدگاه به حداكثر رساندن سود معين    
 ديدگاه آگاهي اجتماعي و الگوي ذينفعي    
 ديدگاه خدمات اجتماعي    
  ديدگاه ستی    
نظريات فريدمن    
 نظريات پيتردراکر    
 مدل های مسئوليت اجتماعی    
 مدل مسئوليت اجتماعی ديويس    
 مدل مسئوليت اجتماعی کارول    
 مدل مسئوليت اجتماعی والاس    
 مسئوليت اجتماعی، پيش فرض پاسخ گويی اجتماعی    
مسئوليت اجتماعی ذينفعان    
 پيوستار مسئوليت اجتماعی    
 اصول دهگانه مسئوليت اجتماعی    
 ايجاد ارزش از طريق مسئوليت اجتماعی    
 رهيافت های مسئوليت اجتماعی    
 استراتژی های مسئوليت اجتماعی    
 سرمايه اجتماعی    
ابعاد و مؤلفه هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي    
 مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي    
مسئوليت اجتماعی شرکت به عنوان مزيت رقابتی    
 مزايای مسئوليت اجتماعی در تجارت    
 مسئوليت اجتماعی و حمايت از حقوق مصرف کننده     
 تأثير برنامه های مسئوليت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری    
 ارتباط بين مسئوليت اجتماعی و تصوير فروشگاه نزد خرده فروش    
 تصوير فروشگاه نزد خرده فروش ،رضايت و وفاداری مشتری    
 اثر مسئوليت اجتماعی در کسب و کار    
 دلايل روی آوردن شرکت ها به مسئوليت اجتماعی    
 تأثير مسئوليت اجتماعی در بازاريابی و رفتار خريد مصرف کننده    
مدل تحقيق        
پيشينه داخلی و خارجی

 

 

 

مسئوليت اجتماعي شرکت ها با روابط بين شرکت ها و جامعه سر و کار دارد. به طور مشخص اين مفهوم به بررسي تأثيرات فعاليت هاي شرکت ها روي افراد و جامعه مي پردازد.. اين مفهوم از طيفي با معاني اقدامات نوع دوستانه  و بشردوستانه و آگاهي و وجدان عمومي شرکت ها تا متعهد بودن به رعايت اخلاق و قانون وفعاليت نوع دوستانه اي که به بهبود رفاه اجتماعي و عمومي منجر شود را در بر  مي گيرد.

 

 


بسياري آن را معادل يك نوع مشروعيت و متعلق بودن مي دانند و عده محدودي نيزآن را معادل مجموعه اي از تعهدات سپرده شده به شرکت ها براي اجراي استاندارد رفتاري درتجارت مي دانند. بعضي از آن معني تعهد يا مسئوليت قانوني را برداشت مي کنند، براي ديگران اين به معني رفتاري مسئولانه و اجتماعي بر حسب رعايت مسائل اخلاقي است.

 

 

 

براي برخي ديگر معني آن مسئول بودن است، خيلي ها آن را معادل هداياي صدقه اي و کمك هاي خيريه مي دانند، بعضي آن را به معني آگاهي اجتماعي مي پندارند. بسياري از آناني که مشتاقانه اين مفهوم را پذيرفته اند آن را به معني مشروعيت و مقبوليت مي دانند، تعدادی هم آن را به مثابه نوعي وظيفه محول شده براي اعمال ضوابط رفتاري عالي تر بر روي بنگاههاي اقتصادي وبازرگانان و نه شهروندان  می پندارند.