هدف از این تحقیق بررسی تحلیل قابلیت های بازاریابی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 


فهرست مطالب
 قابلیت های بازاریابی       
 مقدمه  
 بیان مسأله   
 پیشینه متغیر      
 تحلیل و نتیجه گیری   

 

 

 

از منظر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد هر شرکتی به ترکیب انواع منابع و مهارت¬های لازم برای بهره-برداری درست و بهینه از این منابع بستگی دارد. این مفهوم از دیرباز در متون مدیریت استراتژیک با عنوان قابلیت¬های متمایز بررسی گردیده است. اخیراً تحقیقات دیدگاه مبتنی بر منابع بیشتر بر روی نتایج فرایندهای آرایش منابع، که اغلب قابلیت¬های سازمانی نامیده می¬شوند متمرکز شده¬است.

 

 

 

تحقیقات در مورد قابلیت¬ها نشان می¬دهد که توانایی سازمان¬ها برای گسترش منابع از طریق قابلیت¬های سازمانی اهمیت بیشتری نسبت به سطوح مطلق منابع که منجر به عملکرد می¬شوند، دارند. منابع را به عنوان عوامل مشهود و نامشهودی تعریف می¬کند که سازمان برای دستیابی به اهدافش مورد استفاده قرار می¬دهد و قابلیت¬ها را به عنوان مجموعه پیچیده¬ای از مهارت¬ها و دانش انباشته تعریف می¬کند که سازمان¬ها را قادر می¬سازد تا فعالیت¬هایشان را هماهنگ کرده و دارایی¬های خود را مورد استفاده قرار دهند.

 

 

 

گرانت تمایز بین منابع و قابلیت¬ها را بررسی می¬کند. منابع، داده¬ها در فرآیند تولید هستند و واحدهای اصلی تجزیه و تحلیل به شمار می¬روند. منابع شرکت در برگیرنده تجهیزات سرمایه¬ای، مهارت¬های فردی کارکنان، حق اختراع، نام¬های تجاری، مالی و غیره است؛ اما بخشی از این مهارت¬های سازمان¬ها سازنده و فعال است. هر فعالیت بهره¬ور نیازمند هماهنگی منابع برای اجرای وظایف یا فعالیت¬هاست.

 

 

 

در حالی که منابع منشأ قابلیت¬های سازمان هستند، قابلیت¬ها سرچشمه اصلی مزیت رقابتی¬اند. قابلیت-های سازمانی را اینگونه تعریف می¬کند: ((توانایی یک سازمان برای انجام مکرر یک فعالیت مولد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با ظرفیت سازمان برای ایجاد ارزش از طریق تبدیل مؤثر ورودی به خروجی مرتبط است)).

 

 

 

این قابلیت¬ها از طریق یکپارچه سازی دانش و مهارت¬های کارکنان سازمان بوجود آمده است. کولیس معتقد است که مزیت رقابتی از قابلیت¬های سازمانی ریشه می¬گیرد که عبارتند از((مجموعه¬ای از فعالیت¬های پیچیده که کارآیی شرکت را در تبدیل داده¬ها به ستاده¬ها تعیین می¬کنند و پیوسته در حال بهبود هستند)). از نظر اولریش نیز مزیت رقابتی پایدار ، توانایی شرکت در تولید محصولات و خدمات با ارزش منحصر به فرد است که به آسانی کپی نشود، و در دراز مدت با ابزارهای سنتی به دست نیاید.

 

 

 

وی قابلیت¬های سازمانی را ظرفیت سازمان در تغییر و تطبیق با دگرگونی¬های مالی، استراتژیکی و تکنولوژیکی تعریف می¬کند. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت¬ها به عنوان مهارت¬های مدیریتی و دانش اندوخته شده برای آرایش دارایی¬ها جهت خلق مزیت رقابتی تعریف شده¬¬است.

 

 

 

مولر اظهار می¬کند که ایجاد ارزش منحصر به فرد سازمانی بر مجموعه قابلیت¬ها و شایستگی¬های آن سازمان مبتنی است. بلویس و رامیرز نشان می¬دهند که قابلیت¬های سازمانی هنگامیکه برای سازمان ارزش ایجاد کنند بطوریکه رقبا دریابند که تقلید از آن غیر¬ممکن یا دشوار است به شایستگی¬های منحصر به فرد تبدیل می¬شوند. برای ایجاد ارزش اقتصادی، مزیت رقابتی پایدار و دست¬یابی به سودآوری برتر سازمان¬ها به طیف گسترده¬ای از قابلیت¬ها نیاز دارند.